VAN LANDUYT & VENNOTEN is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een bvba met kantoren te 1700 DILBEEK, Eikelenberg 20. De aansprakelijkheid van haar advocaten is beperkt tot de dekking verleend door haar verzekering beroepsaansprakelijkheid.

De informatie op deze website wordt medegedeeld als algemene informatie en kan onder geen enkel beding beschouwd worden als een juridisch of professioneel advies. U kan en mag niet voortgaan op enige informatie op deze website zonder advies te vragen aan een advocaat.

VAN LANDUYT & VENNOTEN kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het gevolg zou kunnen zijn van enige onnauwkeurigheid of onvolkomenheid vermeld op deze website.

VAN LANDUYT & VENNOTEN bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website of delen ervan, in welke vorm dan ook is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VAN LANDUYT & VENNOTEN.

Huidige gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil omtrent de website van VAN LANDUYT & VENNOTEN zal tot de exclusieve bevoegdheid behoren van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel.